Regulamin

Regulamin

Usługi

 

 1. Usługi dzielą się na Pakiety Podstawowe oraz Pakiety Dodatkowe. Każda usługa, zwana dalej Pakietem jest opisana i wyceniona w Zakładce Cennik na stronie www.sleepconcept.pl
 2. Pakiety Dodatkowe są dostępne tylko jako uzupełnienie Pakietów Podstawowych lub są dostępne dla powracających klientów, którzy wcześniej korzystali z usług SleepConcept.
 3. Dane Kupujących (imię, nazwisko, email, adres, telefon) są przetwarzane i przechowywane przez SleepConcept oraz podmiot wykonujący usługi księgowe dla SleepConcept zgodnie z zasadami RODO z 25.05.2018r. i wykorzystywane jedynie do realizacji Usługi lub wystawienia faktury.
 4. Zawarcie umowy ze SleepConcept (tj. zamówienie Pakietu) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Rozmowa zapoznawcza
 1. Rozmowy Zapoznawcze (Dalej: Rozmowy) odbywają się w dni robocze po uprzednim umówieniu terminu rozmowy z Konsultantką, możliwe godziny zależą od Pakietu. Na Rozmowę należy zarezerwować odpowiednią ilość czasu zgodnie z wybranym Pakietem (od 20 do 40min w Pakietach Basic/Comfort/Premium).
 2. W ramach Rozmowy Konsultantka nie udziela porad, jak uporać się z problemem ze snem – jest to dyskusja na temat dziecka oraz zapoznanie się z rodziną i oczekiwaniami Kupujących.
 3. Pakiet powinien być wybrany przez Kupującego przed umówieniem Rozmowy Zapoznawczej. Podczas Rozmowy dopuszczalne jest wybranie innego, droższego Pakietu z listy, nie ma zaś możliwości zdecydowania się na mniejszy lub tańszy Pakiet.
 4. Rozmowy standardowo odbywają się za pomocą Skype, Whatsapp lub przez telefon. W przypadku Pakietu Premium lub za dodatkową opłatą wg. cennika w przypadku Pakietu Basic lub Comfort mogą się odbyć „na żywo” w miejscu wskazanym przez Kupującego.
 5. Po rezerwacji terminu Rozmowy, Kupujący ma obowiązek wpłacić zadatek lub całą kwotę w zależności od Pakietu. Finalnym potwierdzeniem rezerwacji terminu i warunkiem jej odbycia jest wpłata na konto SleepConcept lub wyjątkowo przesłanie potwierdzenia przelewu.
 6. SleepConcept ma prawo anulować termin Rozmowy, jeśli Kupujący w ciągu 24 godz. po otrzymaniu maila z potwierdzeniem terminu nie przeleje zadatku na konto SleepConcept. W przypadku umawiania Rozmowy w terminie szybszym niż za 24 godz., Kupujący ma obowiązek dosłać potwierdzenie przelewu w ciągu 4 godzin.
 7. Zadatek ma charakter bezzwrotny. Po jego wpłacie i rezerwacji terminu, istnieje możliwość jej przełożenia na inny termin (możliwość zamiany z innym klientem) – powinno to jednak zostać uzgodnione z Konsultantką. Jeśli z winy Kupującego Rozmowa się nie odbędzie, zadatek przepada.
 8. Kupujący jest zobowiązany wypełnić i wysłać do Konsultantki Profil Maluszka najpóźniej 24 przed Rozmową. Otrzymany od Kupującego Profil Maluszka jest przetwarzany przez SleepConcept wyłącznie w celu przygotowania Planu Działania i jest przechowywany zgodnie z nowymi zasadami RODO.
Wsparcie
 1. Konsultantki udzielają Kupującemu Pakiet wsparcia w trakcie wdrażania Planu Działania. Czas i forma wsparcia różni się w zależności od Pakietu.
 2. Jeśli Kupujący chce otrzymać Wsparcie, powinien rozpocząć wdrażanie Planu Działania w wyznaczonym czasie, zależnym od Pakietu. Termin ten można przedłużyć za dodatkową opłatą i jedynie po ustaleniu tego z Konsultantką do maksymalnie 12 tygodni. Jeśli Kupujący nie wdroży Planu Działania w wyznaczonym czasie i nie uzgodni nowego terminu wdrażania z Konsultantką, wsparcie w ramach Pakietu przepada.
 3. Choroba dziecka lub inne niespodziewane wydarzenia nie są powodem do bezpłatnego przesunięcia terminu wdrażania Planu. Konsultantki dokładają starań, aby Wsparcie zapewnione w trakcie wdrażania Pakietu było na najwyższym poziomie i tak planują swoją pracę, żeby dla każdego Kupującego znaleźć odpowiednią ilość czasu – w przypadku niespodziewanych przesunięć we wdrażaniu Planu, Konsultantka może nie być w stanie zapewnić oczekiwanego przez Kupującego Wsparcia. Przesunięcie wdrażania Planu oznacza też dla Konsultantki dodatkową pracę, ponieważ musi ona odświeżyć swoją wiedzę na temat danego dziecka, a jeśli opóźnienie jest duże, informacje zawarte w Planie mogą wymagać dodatkowej aktualizacji i zmiany. Uprasza się Kupujących, aby każdą sytuację, która opóźnia wdrażanie Planu omówili indywidualnie z Konsultantką – postara się ona dopasować do Klienta i jeśli będzie taka możliwość przesunie wdrażanie Planu bezpłatnie (jeśli opóźnienie wynosi kilka dni). W sytuacji, kiedy przesunięcie wdrażania jest znaczne, Kupujący może zostać poproszony o uiszczenie dodatkowych opłat zgodnie z cennikiem – ponieważ konieczna może być dodatkowa konsultacja, podczas której Konsultantka omówi z Kupującym Pakiet potencjalne zmiany w Planie Działania.
 4. Czas trwania wsparcia liczy się od momentu, kiedy Kupujący rozpoczyna wdrażanie Planu Działania (Dzień 1), a nie od momentu Rozmowy lub otrzymania Planu Działania. Ze względu na jakość usługi, Kupujący nie powinien wdrażać Planu samodzielnie, a ze wsparcia korzystać dopiero po upływie jakiegoś czasu.
 5. W zależności od pakietu wsparcie udzielane jest w postaci SMS lub SMS/rozmów telefonicznych/maili i zależy od Pakietu – szczegóły można znaleźć w cenniku.
 6. Wsparcie obowiązuje w wyznaczonych ramami Pakietu godzinach – szczegóły można znaleźć w cenniku. Konsultantki dokładają wszelkich starań, aby na bieżąco odpisywać na smsy/odbierać telefony, ale może się zdarzyć, że odpowiedź dotrze do Kupującego dopiero po kilku godzinach, a w przypadku maili po 1-2 dniach. Kupujący może pisać SMSy do Konsultantki w dowolnych godzinach dla niego dogodnych, ale należy liczyć się z tym, że jeśli wiadomość przyjdzie poza godzinami działania Wsparcia, konsultantka może odpowiedzieć dopiero kolejnego dnia.
 7. Jeśli okres wsparcia pokrywa się z dniem świątecznym, wsparcie nie obowiązuje i jest automatycznie przedłużone o taką samą ilość dni bezpośrednio po wygaśnięciu wsparcia. Dodatkowo SleepConcept nie pracuje w okresie między 24/12, a 06/01 kolejnego roku; 2/05 oraz w piątek po Bożym Ciele. Wsparcie z tego okresu jest przesuwane na później, nie przepada.
 8. Korzystanie ze wsparcia w ramach danego Pakietu jest możliwością, a nie obowiązkiem Kupującego, więc wykorzystanie jedynie części usług oferowanych w Pakiecie lub nieskorzystanie ze wsparcia nie jest podstawą do odstąpienia od umowy oraz zwrotu pieniędzy.
 9. Po otrzymaniu Planu Działania zdarzenia życiowe/losowe po stronie Kupującego nie są jednoznaczne z możliwością żądania zwrotu pieniędzy za dalsze niekorzystanie z usługi.
Opłaty
 1. Cena każdego Pakietu jest opisana w Zakładce Cennik na stronie sleepconcept.pl . Ceny Pakietów kalkulowane są na podstawie zestawu oferowanych w Pakiecie usług oraz czasu jaki konsultantka rezerwuje dla Kupującego i są traktowane jako całość. Poszczególne usługi w ramach danego Pakietu nie są wyceniane osobno.
 2. W przypadku Pakietów NEW BABY oraz PREMIUM Kupujący Pakiet ma obowiązek wpłacić całość kwoty przed odbyciem Konsultacji.
 3. W przypadku Pakietów BASIC oraz COMFORT obowiązuje zadatek w wysokości 100zł. Pozostała część kwoty powinna wpłynąć na konto SleepConcept najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację. Otrzymanie przez SleepConcept pełnej opłaty jest warunkiem przesłania Klientowi Planu Działania. Jeśli Klient spóźnia się z zapłatą, Konsultantka ma prawo odmówić wykonania usługi lub zmienić termin dostarczenia Planu ponad regulaminowy czas, dlatego ewentualnie opóźnienia w opłacie za Pakiet należy omówić indywidualnie z Konsultantką.
 4. Kupujący ma możliwość rezygnacji z zakupu usługi najpóźniej w trakcie Rozmowy Zapoznawczej. Powinien poinformować Konsultantkę o takiej decyzji w trakcie Rozmowy. Jeśli Kupujący wpłacił już pełną kwotę, w takiej sytuacji należy mu się zwrot w wysokości 399zł w Pakiecie Basic, 599zł w Pakiecie Comfort (100zł jest traktowane jak zadatek) oraz 599zł w Pakiecie Premium (400zł jest traktowane jak zadatek). Po rozmowie dodatkowo Kupujący powinien wysłać email o treści „Poproszę o zwrot kwoty 399/599zł w związku z rezygnacją zakupu usługi. Przelew środków proszę wykonać na poniższe konto bankowe: xxx”.
 5. W przypadku wykupienia osobno jakiegokolwiek z Pakietów Dodatkowych, wpłata powinna być w całości dokonana przed realizacją usługi.